Logoterapija

„Potraga za smislom je slobodan, ali u isto vreme i odgovoran čin.“

– Viktor Frankl –

Šta je logoterapija?

Logoterapija je treća bečka psihoterapijska škola.

Ona u psihoterapiju unosi nešto novo, a to je spoznaja da je čovek duhovno biće.
Osnivač logoterapije je bečki psihijatar i doktor filozofije Viktor E. Frankl (1905 – 1997) poznat kao čovek koji je preživeo strahote kontcentracionog logora Terezijaštat, Aušvic, Dahau.

Sam termin logoterapija, doslovno znači “lečenje smislom” ili “isceljivanje smislom”.
Logoterapija odgovara na večno čovekovo pitanje: u čemu je smisao mog života? U čemu je smisao trpljenja, smisao stvaranja, smisao našeg postojanja?

U psihoterapijskom procesu klijenta usmeravamo ka smislu.
U životu pojedinca, smisao se konkretno otkriva u idealima i vrednostima koje čovek živi i za koje živi.
Spoznaja smisla podstiče čovekove sposobnosti u rešavanju zahtevnih životnih situacija.
Za razliku od drugih psihoterapijskih pravaca, logoterapija se razvila iz filozofije, iz pozitivističke egzistencijalne škole.

U logoterapiji čoveka posmatramo kao jedinstveno, neponovljivo, duhovno biće.

Da bi smo bolje razumeli Franklovu koncepciju smisla, pročitajte neke od njegovih misli:

„Čovek je pozvan da bude ko-kreator sveta u kojem živi.“

„Ne radi se o tome šta mi očekujemo od života, već šta život očekuje od nas.“

„Smisao se ne može dati, on se mora otkriti.“

„Čovekova “volja za smislom” je izvorno ljudska osobina, svojstvena svakom čoveku. Ona se iskazuje kao težnja da svoj život učinimo smislenim.“

– Viktor Frankl –

Područja u kojima vam možemo pomoći

INDIVIDUALNO TERAPIJSKO SAVETOVANJE

PARTNERSKO I BRAČNO SAVETOVANJE

SAVETOVANJE ZA DECU I ADOLESCENTE

Kroz razvijene logoterapijske tehnike i metode, pomažemo pojedincu u suočavanju sa različitim oblicima patnje i krivice, sa gubitkom životnog sadržaja, kod teških egzistencijalnih kriza u kojima se osoba oseća izgubljeno. Možemo vam pomoći u prevazilaženju različitih strahova, anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, reaktivnih depresija, zavisnosti.

Namenjeno je osobama koje imaju problem u komunikaciji i nesuglasice u prijateljskim, partnerskim i bračnim odnosima.

Namenjeno je deci i adolescentima, ali i njihovim roditeljima kao podrška u odrastanju i obrazovanju. Ukoliko imate probleme zbog niskog samopouzdanja, stidljivosti, izražavanja emocija, zbog problema u koncentraciji i učenju, teškoće oko izbora škole, porodične probleme, razvod roditelja i slično.